#1 2008-12-01 20:26:03

Ewkaaa200

Administrator

Zarejestrowany: 2008-12-01
Posty: 11
Punktów :   

Certyfikacja Ośrodków

CERTYFIKATY OŚRODKÓW JEŹDZIECKICH

Polski Związek Jeździecki Uchwałą Zarządu z dn. 09 marca 2004 r. wprowadza certyfikację ośrodków jeździeckich. Jej celem jest weryfikacja ośrodków względem możliwości szkolenia podstawowego, kwalifikacji osób prowadzących oraz jakości świadczonych usług. Ośrodek, uzyskujący certyfikat zostaje pozytywnie wyróżniony na tle konkurencji i może ubiegać się o prawo przeprowadzania egzaminów na Odznaki Jeździeckie: brązową, srebrną i złotą. Osoby zainteresowane nauką jazdy konnej dzięki certyfikatom otrzymają informację, które ośrodki zapewniają:
- bezpieczne szkolenie
- naukę u osób z dobrym przygotowaniem merytorycznym
- dosiadanie dobrze przygotowanych koni
- możliwość przystąpienia do egzaminów na Odznaki Jeździeckie

KATEGORIE CERTYFIKATÓW

Aby otrzymać certyfikat określonej kategorii ośrodek musi spełniać następujące warunki:

Certyfikat kategorii III

a) Szkoleniowcy
- Osoba prowadząca zajęcia musi posiadać co najmniej tytuł instruktora szkolenia podstawowego w jeździectwie.
- Wyjazdy w teren muszą się odbywać w obecności szkoleniowca posiadającego uprawnienia co najmniej instruktora rekreacji ze specjalnością jeździectwo lub jazda konna
b) Konie
- Ośrodek musi posiadać co najmniej 4 konie, które nadają się do prowadzenia szkolenia na minimum Brązową Odznakę Jeździecką
- Ośrodek powinien wykazać się opinią lekarza weterynarii o kondycji, pielęgnacji i utrzymaniu koni
c) Infrastruktura
- Warunki stajenne muszą odpowiadać przyjętym standardom. (Zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej konie powinny być utrzymywane w boksach)
- Ośrodek powinien również posiadać zadaszone miejsce do tymczasowego postawienia co najmniej 5 obcych koni
- Ośrodek musi posiadać ogrodzony plac treningowy o odpowiednim podłożu, o powierzchni około 800 m², oświetlony - w przypadku braku hali, lub halę, najlepiej o wymiarach 20x40 m
- Ośrodek powinien mieć możliwości szkolenia w terenie. Możliwość wyjazdów w teren powinna być zagwarantowana odpowiednimi umowami z właścicielami lub administratorami okolicznych gruntów – gmina, nadleśnictwo itp.
- Ośrodek musi dysponować odpowiednim sprzętem i wyposażeniem do prowadzenia podstawowych zajęć szkoleniowych
- Pielęgnacja, estetyka i porządek w ośrodku nie mogą budzić zastrzeżeń

Certyfikat II kategorii

a) Szkoleniowcy
- Osoba prowadząca zajęcia musi posiadać co najmniej tytuł instruktora sportu PZJ oraz ważną licencję szkoleniową
- Wyjazdy w teren muszą się odbywać w obecności szkoleniowca posiadającego uprawnienia co najmniej instruktora rekreacji ze specjalnością jeździectwo lub jazda konna
b) Konie
- Ośrodek musi posiadać co najmniej 4 konie, które nadają się do prowadzenia szkolenia na Srebrną Odznakę Jeździecką
- Ośrodek powinien wykazać się opinią lekarza weterynarii o kondycji, pielęgnacji i utrzymaniu koni
c) Infrastruktura
- Warunki stajenne muszą odpowiadać przyjętym standardom. (Zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej konie powinny być utrzymywane w boksach)
- Ośrodek powinien również posiadać zadaszone miejsce do tymczasowego postawienia co najmniej 10 obcych koni
- Ośrodek musi posiadać ogrodzony plac treningowy o odpowiednim podłożu, o powierzchni około 1200 m², najlepiej oświetlony i halę o wymiarach 20x40 m
- Ośrodek powinien mieć możliwości szkolenia w terenie. Możliwość wyjazdów w teren powinna być zagwarantowana odpowiednimi umowami z właścicielami lub administratorami okolicznych gruntów – gmina, nadleśnictwo itp.
- Ośrodek musi dysponować odpowiednim sprzętem i wyposażeniem (w tym komplet przeszkód skokowych) do prowadzenia podstawowych zajęć szkoleniowych,
- Pielęgnacja, estetyka i porządek w ośrodku nie mogą budzić zastrzeżeń

Certyfikat I kategorii

a) Szkoleniowcy
- Osoba prowadząca zajęcia musi posiadać co najmniej tytuł trenera II klasy jeździectwa, znajdować się na liście szkoleniowców PZJ i legitymować się ważną licencję szkoleniową
- Do pomocy w prowadzeniu zajęć powinien być zaangażowany instruktor sportu jeździeckiego lub instruktor szkolenia podstawowego
- Wyjazdy w teren muszą się odbywać w obecności co najmniej instruktora rekreacji ze specjalnością jeździectwo lub jazda konna
b) Konie
- Ośrodek musi posiadać co najmniej 8 koni, z których minimum 4 nadają się do prowadzenia szkolenia na Złotą Odznakę Jeździecką
- Ośrodek powinien wykazać się opinią lekarza weterynarii o kondycji, pielęgnacji i utrzymaniu koni
c) Infrastruktura
- Warunki stajenne muszą odpowiadać przyjętym standardom. (Zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej konie powinny być utrzymywane w boksach)
- Ośrodek powinien również posiadać zadaszone miejsce do tymczasowego postawienia co najmniej 10 obcych koni
- Ośrodek musi posiadać ogrodzony plac treningowy o odpowiednim podłożu, o powierzchni około 1200 m², najlepiej oświetlony i halę o wymiarach minimum 20x60 m
- Ośrodek powinien mieć możliwości szkolenia w terenie. Możliwość wyjazdów w teren powinna być zagwarantowana odpowiednimi umowami z właścicielami lub administratorami okolicznych gruntów – gmina, nadleśnictwo itp.
- Ośrodek powinien oferować możliwości zakwaterowania i wyżywienia o odpowiednim standardzie na własnym terenie lub w bezpośredniej bliskości
- Ośrodek musi dysponować odpowiednim sprzętem i wyposażeniem (w tym komplet przeszkód skokowych) do prowadzenia podstawowych zajęć szkoleniowych
- Pielęgnacja, estetyka i porządek w ośrodku nie mogą budzić zastrzeżeń

ZASADY OGÓLNE

- Nadanie certyfikatu może nastąpić po skontrolowaniu ośrodka przez komisję PZJ. Po zakończeniu kontroli spisywany jest protokół-umowa, podpisywana przez obie strony.
- Certyfikat nadawany jest na 2 lata. Jego ważność kończy się z upływem roku kalendarzowego. Jego ważność kończy się z upływem 8 (ośmiu) pełnych kwartałów kalendarzowych.
- Ważność certyfikatu może być przedłużana na kolejne okresy po sprawdzeniu warunków w ośrodku przez komisję PZJ i wniesieniu na rzecz PZJ stosownej opłaty. W tym celu należy na 3 (trzy) miesiące przed wygaśnięciem terminu ważności certyfikatu złożyć stosowny wniosek.
- Ośrodek otrzymuje tablicę PZJ z podaną klasą certyfikatu. Tablica pozostaje własnością PZJ. Po upływie daty ważności certyfikatu i braku przedłużenia lub utraceniu certyfikatu musi być zwrócona do PZJ. O dacie ważności certyfikatu informuje dokument, który powinien być umieszczony w ogólnie dostępnym miejscu na terenie ośrodka.
- Informacja o nadaniu, przedłużeniu lub cofnięciu certyfikatu zamieszczana jest na stronie internetowej PZJ oraz publikowana w pismach jeździeckich
- Wszelkie zmiany w działalności ośrodka mogące mieć wpływ na stopień przyznanego certyfikatu muszą być zgłaszane w PZJ
- Sprawdzenie ośrodka przez komisję PZJ pod kątem utrzymywania wymaganych standardów jest możliwe w dowolnym czasie i bez uprzedzenia zarządzających ośrodkiem. Wyniki kontroli w formie protokołu przekazywane są do Zarządu PZJ, który podejmuje decyzję o utrzymaniu, zmianie kategorii lub cofnięcie certyfikatu
- Cofnięcie certyfikatu może nastąpić również na skutek naruszenia Ustawy „O ochronie zwierząt” lub gdy działalność ośrodka szkodzi dobremu wizerunkowi jeździectwa
- Otrzymanie certyfikatu oraz przedłużenie jego ważności jest płatne. Wysokość opłat związanych z certyfikacją ustala Zarząd PZJ.
- Na podstawie Uchwały Zarządu PZJ z dnia 02.08.2005. opłata ta wynosi:
- 500,- zł dla klubów - członków PZJ oraz ośrodków, na których terenie działają kluby zarejestrowane w PZJ;
- 1000,- zł dla ośrodków nie zarejestrowanych w PZJ.

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O CERTYFIKAT

Ośrodek ubiegający się o certyfikat składa w PZJ wypełniony oficjalny wniosek-formularz, który zawiera:
- dane wnioskodawcy: właściciel, siedziba, kontakt
- informacje o ośrodku: kwalifikacje osób prowadzących zajęcia (numer legitymacji lub dyplomu, datę i przez kogo wydane), opis warunków stajennych i terenów do prowadzenia zajęć
- opinię lekarza weterynarii dotyczącą liczby objętych opieką koni, kondycji, pielęgnacji i utrzymania koni
- informacje dotyczące ubezpieczeń NW i OC
- opinię Zarządu Wojewódzkiego Związku Jeździeckiego lub Okręgowego Związku Hodowców Koni wydaną w porozumieniu z WZJ (ośrodki nie zarejestrowane w WZJ lub PZJ) potwierdzającą zgodność podanych informacji ze stanem rzeczywistym

Załącznikami do wniosku są:
- zdjęcia ośrodka
- kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje osób prowadzących zajęcia
- oświadczenie pracodawcy potwierdzające zatrudnienie osób prowadzących zajęcia (umowa o pracę, o dzieło, społecznie lub inne),
- kopie aktualnych polis ubezpieczeniowych NW i OC,
- dowód wniesienia opłaty na rzecz PZJ.


Wniosek o wydanie certyfikatu
http://pzj.pl/modules.php?op=modload&na … it&lid=672

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
zakony rycerskie czy duszę po śmierci chodzą po ziemi baza numerów IMEI skradzionych telefonów. www.glatorianie.pun.pl skutki uboczne zaprzestania palenia